algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen polyglotte.nl (hierna vermeld als ‘de  vertaler’) en de opdrachtgever :

Prijzen en offertes

 • Het honorarium voor vertaalwerkzaamheden is gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden wordt een uurtarief in rekening gebracht.
 • De prijzen zijn gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst of werkzaamheden en de nodige arbeid. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
 • De opdrachtgever dient de offerte van de vertaler schriftelijk (per email) te bevestigen om tot een vertaalovereenkomst te komen.
 • Te allen tijde is de offerte geldig en niet de op de website genoemde tarieven.

Uitvoering en geheimhouding

 • De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren.
 • Verzending van documenten geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • De vertaler zal alle informatie die door de opdrachtgever beschikbaar gesteld is strikt vertrouwelijk behandelen.
 • Indien nodig verstrekt de opdrachtgever extra toelichtingen en een vaste terminologie ten behoeve van de te vertalen tekst.

Leveringstermijn

 • De overeengekomen leveringstermijn wordt naar beste weten bepaald en gerespecteerd. Deze is echter niet bindend. Indien de vertaler vertraging dreigt op te lopen, dient zij de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Als de leveringstermijn dusdanig wordt overschreden en er redelijkerwijs niet langer gewacht kan worden op de uitvoering van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Wijziging of intrekking

 • Als de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, mag de vertaler naar verhouding de leveringstermijn en het honorarium aanpassen.
 • Als een vertaalopdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd en een vergoeding van 50% voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht. De vertaler stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
 • Als een tolkovereenkomst een week tot 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, is de opdrachtgever 25% van het totaalbedrag verschuldigd aan de vertaler. Indien de annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tolkwerkzaamheden plaatsvindt, dan dient de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag te betalen.

Facturatie en betalingstermijn

 • Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van een opdracht binnen 14 dagen te worden voldaan.
 • De vertaler heeft het recht om bij grote opdrachten van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen.
 • Als de opdrachtgever van mening is dat het door de vertaler gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij binnen de betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken.
 • Als de betalingstermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever 5% rente verschuldigd over de achterstallige bedragen.
 • Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Reclames

 • De opdrachtgever dient klachten over de vertaling schriftelijk en binnen tien dagen na levering kenbaar te maken aan de vertaler.
 • Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler de vertaling naar beste kunnen en binnen redelijke tijd corrigeren.
 • Indien redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan worden voldaan, zal de vertaler een reductie op de prijs verlenen.
 • Het indienen van een klacht vrijwaart de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Auteursrechten

 • Voor litteraire vertalingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op de door haar vervaardigde vertalingen.
 • De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Ontbinding en overmacht

 • Bij overmacht (o.a. brand, ongeval, ziekte, oorlog, maatregelen van overheidswege, natuurramp, technische storing) en andere niet voorziene omstandigheden, waaronder redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst van de vertaler kan worden verlangd, is zij gerechtigd de uitvoering en de levering gedurende een redelijke termijn op te schorten of te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever.
 • Als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van zijn bedrijf, heeft de vertaler het recht om zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden. Zij kan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende honorarium eisen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De vertaler is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een onnauwkeurig of onvolledig vertaalde tekst. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler eveneens van enige aansprakelijkheid.
 • De vertaler is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door spel- en zetfouten of voor bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
 • De vertaler in nimmer aansprakelijk voor verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken, informatiedragers of papieren.
 • De opdrachtgever vrijwaart de vertaler van wettelijke aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst is in de ruimste zin Nederlands recht van toepassing.

 

algemene voorwaarden polyglotte.nl in .pdf